Plat(t)form 2015 | Fotomuseum Winterthur

Bruno Zhu

b. 1991 (Porto, PT), lives and works in Amsterdam, NL

Bruno Zhu, Compact 00: a window, 2013 Bruno Zhu
Bruno Zhu, Compact 06: a shelf, 2013 Bruno Zhu
Bruno Zhu, Compact 06: a shelf, 2013 Bruno Zhu
Bruno Zhu, Builder 04: choreography of tubular forms in Forum Les Halles Paris 75001, 2013 Bruno Zhu
Bruno Zhu, Builder 06: barricades in Forum Les Halles Paris 75001, 2013 Bruno Zhu