1969

Robert Morris

Pace and Process

Robert Morris
Pace and Process, 1969
Silbergelatine-Abzug, Manuskript, links 19 x 18.3 cm x 3 cm
Sammlung Fotomuseum Winterthur, erworben mit Mitteln der „Jedermann Collection“-Ankaufsgruppe
2006-050-001

© Robert Morris / 2007 Pro Litteris, Zürich

1931 (Kansas City, US) – 2018 (Kingston, US)
.