Stephen Althouse

Stephen Althouse
*1948 in Washington DC; lives in Miami Beach, Florida